Inspiration

FriSe har i udarbejdelsen af denne sektion af friviligjob.dk været inspireret af eksisterende viden og publikationer fra eksempelvis Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors, DGI, Projekt Dobbeltminoriteter under Danske Handicaporganisationer, Frivilligcenter Vesterbro-Kgs. Enghave-Valby og Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Vi har endvidere gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt foreninger for at undersøge praksis, muligheder og barrierer. Sitet bygger således på forskellige kilder og indskriver sig i en lang række af publikationer, som på forskellige vis har fokus på borgere med anden etnisk baggrund og på rekruttering og fastholdelse af frivillige.

Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012: En undersøgelse af udviklingen i danskernes frivillige arbejde fra 2004-2012. Undersøgelsen er en opfølgning på en undersøgelse fra 2004, som var den første omfattende dokumentation af danskernes frivillige engagement.

http://www.sfi.dk/publikationer/udviklingen-i-frivilligt-arbejde-2004-2012-3127/

Center for Frivilligt Socialt Arbejde: Centeret producerer ny og nyttig viden om danskernes frivillige engagement, metoder og redskaber til organisations- og netværksudvikling - herunder om rekruttering og fastholdelse af frivillige.

http://frivillighed.dk/viden-og-fakta 

Frivillignet: Frivillignet er Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsnetværk i Danmark, som arbejder for at integrere flygtninge og indvandrere med anden etnisk baggrund i det danske samfund. De har udarbejdet forskellige publikationer med viden og erfaringer til inspiration - herunder en online guide til rekruttering af frivillige.

http://frivillignet.dk/frivillig/rekrutteringsguiden 

Danmarks Idrætsforbund: DIF har udarbejdet en portal til frivillige i idrætsforeningerne, hvor der er viden og værktøjer, som andre frivillige foreninger og initiativer også kan bruge og hente inspiration fra.

http://www.frivillighedstjek.dk/da/vaerktoejskassen

Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger: DGI inklusion har samlet viden og erfaringer og udarbejdet forskellige værktøjer til arbejdet med mangfoldighed.

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/7-gode-vaerktoejer-til-integration-i-din-forening

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/goer-din-forening-bedre/frivillige/saadan-tiltraekker-du-flere-frivillige

Dobbeltminoriteter: Danske Handicaporganisationer har sat etniske minoriteter med handicap i fokus gennem et 3-årigt udviklingsprojekt.

http://www.handicap.dk/politik/dhs-projekter/2015-dobbeltminoriteter/ 

SUMH: Sammenslutningen af Unge Med Handicap er en politisk paraplyorganisation for og af unge med handicap, som arbejder for et samfund, hvor funktionsnedsættelser ikke bliver til handicap. 

http://sumh.dk/Samlet_rapport.pdf

Integrationsviden.dk: Portalen er en platform, hvor viden, erfaringer og værktøjer inden for integrationsområdet samles, deles og formidles. For foreninger er det særligt temaet ”Demokrati og deltagelse” med undertemaerne ”Foreninger” og ”Frivillig integrationsindsats”, hvor der kan findes viden, inspiration og anvendelige redskaber:

http://www.integrationsviden.dk/demokrati-deltagelse#.WFjyEHckqV4

Diakonissestiftelsen: Diakonstiftelsen leverer omsorg, pleje og rehabilitering i form af hjemmehjælp, plejehjem, bofællesskaber for psykisk sårbare og hospice. De har udarbejdet et online ledelsesværktøj med vigtige temaer, pejlemærker og metoder til inspiration til arbejdet med frivillige.

http://diakonissestiftelsen.dk/bliv-frivillig/ledelsesvaerkstoej

Frivilligrådet: Frivilligrådet rådgiver regeringen og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Frivilligrådet har endvidere udgivet forskellige rapporter, undersøgelser og pjecer – blandt andet ”Integration - hvilken rolle kan civilsamfundet spille” og ”Frivilligt socialt arbejde i mange farver”:

http://www.frivilligraadet.dk/udgivelser

Friluftsrådet: Friluftsrådet og dets medlemsorganisationer har det til fælles, at deres aktiviteter handler om natur, miljø eller friluftsliv. De har i 2016 udarbejdet et frivilligkatalog, der guider foreninger til en aktiv frivilligstrategi.

http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2015/december/frivilligstrategi.aspx

Oxford Research: Oxford Research har med fokus på velfærdsområderne og erhvervs- og regionaludvikling og gennemfører analyser og evalueringer for offentlige myndigheder, fonde og organisationer i civilsamfundet. 

http://www.oxfordresearch.dk/publikationer/frivillighed-og-integration.aspx

http://www.oxfordresearch.dk/publikationer/mangfoldigt-foreningsdanmark.aspx

Ingefair: Ingefair er en virksomhed med fokus på at udvikle frivillige organisationer gennem undervisning og rådgivning samt udarbejdelse af forskellige bøger og artikler.  

http://www.ingerfair.dk/artikler-og-videoer-om-arbejdet-med-frivillige/

Andre relevante links

Mange flere – om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde:

http://frivilligeogforeninger.vallensbaek.dk/sites/default/files/pdf-filer/mange_flere_bogetniskefrivillige.pdf

Flere hænder – nu i flere farver:

http://frivillighuset.dk.linux23.unoeuro-server.com/wp-content/uploads/2016/05/Rekruttering_anden_etnisk_baggrund1.pdf

Udret mere – bliver ikke kun flere:

http://www.oxfordresearch.dk/media/170088/Udret%20mere%20-%20bliv%20ikke%20kun%20flere%20-%20foreningskatalog.pdf

Hold fast i nydanske medlemmer:

https://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/publikationer/Metodekatalog_fastholdelse.pdf