Mødrehjælpen stifter en lokalforening på Vesterbro, som skal dække lokalområdet Vesterbro, Sydhavn og Valby i slutningen af 2020. Mødrehjælpens rådgivning i København ligger på Vesterbro i Abel Cathrines Gade 13 med en filial i Sydhavnskvarteret. Den kommende  lokalforening skal dels understøtte de ansatte rådgivernes indsats med frivilligtdrevne aktiviteter for de fædre, mødre og børn som modtager støtte fra rådgiverne og dels lave aktiviteterne rettet mod alle gravide og børnefamilier i lokalområdet.

Der afholdes en række Informationsmøder i oktober og november, hvor interesserede kan komme og høre mere om hvordan man som frivillig, kan gøre en forskel for børnefamilierne i lokalområdet, i den kommende lokalforening.

Møderne foregår:

*Tirsdag, 27. oktober, kl. 17:00
*Onsdag, 28. oktober, kl. 19:00
*Tirsdag, 3. november, kl. 19:00

Af corona-hensyn er forudgående tilmelding nødvendig. Læs her hvordan du tilmelder dig...

https://www.facebook.com/groups/mhjvesterbrosoger/

Efter de tre Informationsmøder, afholdes et opfølgende/uddybende møde for de som er potentielt interesserede i at indgå i bestyrelsesarbejdet. Processen afsluttes med en stiftende generalforsamling, hvor foreningens første bestyrelse vælges...


Til den kommedne lokalforening, søger vi:

*  1 aktivitetsansvarlig, som vil indgå i bestyrelsen, for de aktiviteter, der retter sig mod de mødre, fædre og børn, som modtager støtte fra rådgivningen i Abel Cathrines Gade og i Sydhavn

*  1 aktivitetsansvarlig, som vil indgå i bestyrelsen, for de aktiviteter, der retter sig mod alle gravide iog børnefamilier på Vesterbro, i Sydhavn og i Valby.


*  Et antal tovholdere - en tovholder er den ansvarlige for een type aktiviteter, f.eks. ansvarlige for ture, eller en netværksskabende aktivitet (en slags mellemleder)

*  En masse aktivitetsfrivillige - en aktivitetsfrivillig, er een som gerne vil deltage på selve aktiviteten, men som ikke nødvendigvis har tid og/eller lyst til at indgå i planlægningsarbejdet... een som deltager på selve dagen.


Lokalforeningerns aktiviteter består typisk af tre typer aktiviteter: 

"Oplevelsesaktiviteter", hvor lokalforeningen arrangerer "oplevelser" for børnefamilier, som ellers ikke ville have adgang til en sådan aktivitet (pga. økonomiske årsager eller andre årsager). Et typisk eksempel er en tur i en stor lejet bus til en forlystelsespark i en af skolernes ferier. 

"Støtteaktiviteter", hvor lokalforeningen formidler "oplevelser" (men ikke selv deltager) for børnefamilier som ellers ikke ville have adgang til en sådan oplevelse. Et typisk eksempel er uddeling af biografbilletter, billetter til forlystelser, hvor familierne selv har mulighed for at transportere sig (f.eks. Tivoli). 

"Sociale netværksskabende aktiviteter", hvor lokalforeningen arrangerer en række ensartede aktiviteter for de lokale børnefamilier, som foruden at få selve oplevelsen, efterhånden støder ind i nogle af de samme andre børnefamilier og dermed begynder at danne netværk. Et typisk eksempel er "Natur og Familie" ture ud i den lokale natur, for grupper af lokale familier, typisk en gang om måneden.


Som aktivitetsansvarlig er du bl.a. med til at

*  Varetage det overordnede ansvar for foreningens aktiviteter
*  Varetage ledelsen af foreningens aktivitetsudvalg, som består af tovholderne for aktiviteterne
*  Igangsættelse af nye aktivitetstiltag i foreningen samt videreførsel af igangsatte aktiviteter
*  Samarbejde med andre lokale aktører / foreninger om aktiviteter
*  Ansvar for økonomien på aktivitetsudvalgets område i bestyrelsen
*  Du er velkommen til at deltage i de mange aktiviteter, (men det er absolut intet krav)

Lokalforeningsbestyrelsen og den aktivitetsansvarlige bliver løbende understøttet af Mødrehjælpens foreningskonsulent, ligesom der på Mødrehjælpens Intranet "Frivillignet" er et meget omfattende udbud af vejledninger i de mange forskellige typer aktiviteter. Der afvikles regelmæssigt "Temadage" på aktivitetsområdet.

Som tovholder er du bl.a. med til:

*  Varetagelse af ansvaret for een enkelt type aktiviteten
*  Planlægning af aktiviteten (erne)
*  Koordinering af de involevrede aktivitetsfrivilliges deltagelse
*  Modtagelse og besvarelse af tilmeldinger / ansøgninger vedr aktiviteten
*  Du deltager på de fleste aktiviteter (indenfor dit ansvarsområde), men ikke nødvendigvis hver gang


Som aktivitetsfrivillig:

*  Deltager du på de aktiviteter du har lyst til at være med til
*  Er du måske med til at planlægge nogle aktiviteter
*  Påtager du dig delopgaver under aktiviteten, typisk praktiske opgaver
*  Er din vigtigste opgave at sørge for at deltagerne, børn som voksne, har en fantastisk dag


Om dig

Du har tid og lyst til at engagere dig og deltage aktivt i at udvikle og vedligeholde lokalforeningens arbejde. Du er initiativrig og god til at samarbejde med andre om at planlægge og gennemføre aktiviteter. Måske har du kendskab til målgruppen eller erfaring med at opbygge og drive en frivillig forening.


Det får du bl.a. ud af at være frivillig i vores lokalforening

  • Mulighed for at hjælpe en sårbar målgruppe
  • Erfaring med beslutningsprocesser og samarbejde i en frivilligdrevet forening
  • Stor medbestemmelse og mulighed for at sætte dit præg på udviklingen aflokalforeningen
  • Tilbud om kurser og temadage inden for bestyrelsesarbejde, rekruttering og fastholdelse af frivillige mm. 


Om os

Mødrehjælpens lokalforening på Vesterbro stiftes ultimo 2020. Foreningens bestyrelse forventes at bestå af syv medlemmer, med en formand og en kasserer. Hertil en kommunikationsansvarlig (leder af kommunikationsudvalget), en fundraisingsansvarlig (leder af fundraisingsudvalget) og to aktivitetsansvarlige. Den ene aktivitetsansvarlige har ansvaret for aktiviteterne som understøtter rådgivnignens arbejde, mens den anden aktivitetsansvarlige har ansvaret for aktiviteterne rettet mod børnefamilierne i lokalområdet. Som rosinen i pølseenden har bestyrelsens syvende medlem, næstformanden, ansvaret for "HR", ved gennem fælelsarrangementer, at sikre at foreningens mange frivillige på kryds og tværs i udvalgene, føler et fælleskab og samtidig bliver klædt på fagligt til at hjælpe lokalområdets børnefamilier.

Følg os på ”Mødrehjælpen Vesterbro lokalforening”
https://www.facebook.com/MHJVesterbro/


Bliv medlem af Facebook-gruppen
https://www.facebook.com/groups/mhjvesterbrosoger/

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opgavetype: Bestyrelse, udvikling og strategi, Events og indsamling, Ledelse af aktiviteter
  • Arbejdsområde: Humanitært arbejde, Socialt arbejde og udsatte
  • Længere forløb
  • Organisation: Mødrehjælpen

Info om organisationen:

Mødrehjælpen

  • Opdateret den: 19.10.20
  • Udløb: 17.01.21
Andre jobs fra organisationen: